Undervisning på Bakkegårdsskolen – udskolingen 5.-9. Klassetrin

Læring, trivsel og dannelse

På Bakkegårdsskolen er vi optaget af, hvordan vi kan sikre at læring, trivsel og dannelse spiller sammen i forhold til at (ud)danne vores unge mennesker til at blive dygtige, selvstændige, aktive og ansvarsfulde medborgere.

Vi tror på at medindflydelse på egen læring og  oplevelsen af at kunne mestre, påvirker vores unge menneskers motivation, trivsel og selvværd positivt. Vi tror på, at det er vigtigt at vores elever oplever, at der bliver givet et større og større ansvar til dem i takt med at de bliver ældre. Et ansvar som de skal forvalte bedst muligt i forhold til deres egen læring. Vi er som skole bevidste om, at ansvar ikke blot kan uddelegeres, men er en proces, hvor eleverne langsomt øves i at påtage sig dette ansvar under kyndig vejledning af kompetente voksne.

På Bakkegårdsskolen er læring, trivsel og dannelse hinandens forudsætninger.

Vi er en mangfoldig skole med børn fra mange forskellige sociale- og kulturelle baggrunde. Dette anser vi for en stor styrke – respekten for forskellighed er en af vores bærende værdier. Vi har mange fælles traditioner, som danner rammen om vores skole. Traditionerne værner vi om, da det er her vi i særlig grad mærker fællesskabets styrke. Nogle af traditionerne er sundheds- og trivselsuge, venskabsdag på tværs af skolens klasser, Skolernes Motionsdag, fællessamlinger til jule- og sommerferie, hvor børn optræder for hinanden, fællessamling efter sommerferien hvor vi siger godt skoleår til hinanden og præsenterer og byder nyansatte velkommen med den særlige velkomstsang. Desuden har vi fællessamling med Luciaoptog, fælles julesang i kirken, 9. Klassernes sidste skoledag, PROM-night, idrætsdag mv.

     

Læringsmålstyret undervisning

På Bakkegårdsskolen arbejder vi for at skabe synlige og opnåelige mål sammen med eleven, så den enkelte ikke er i tvivl om, hvad han/hun er i gang med at lære. Alle skal opleve følelsen af at mestre uanset hvilket niveau, man befinder sig på. Det er vigtigt for os, at eleven oplever mening, kan se formålet og oplever passende mål, som man kan mestre. Vi tror på, at synlige mål, forstået som tydelige og retningsvisende anvisninger, skaber faglig motivation og medejerskab for eleverne til gavn for den enkeltes læringskurve. På denne måde bliver synlige læringsmål en vej til meningsfuld dannelse.

Målene vil være synlige i årsplaner, i klassen og tæt på den enkelte elev.

Arbejdet med synlige læringsmål er et særligt indsatsområde på skolen. Vi udvikler området ved hjælp af oplæg ved personalemøder, videndeling blandt lærerne i faggrupper samt via sparring og refleksion mellem lærerteamet og ledelsen. I skoleåret 2015-2016 vil der i alle klasser blive arbejdet med flere eksemplariske forløb i løbet af skoleåret. Internt på skolen bruger vi disse forløb til at udvikle os.

Undervisningen i udskolingen foregår dels som klasseundervisning og dels som undervisning på årgangen.

   

Læsebånd

På Bakkegårdsskolen starter alle klasser med læsebånd kl 08.00-08.25. Læsning har en høj prioritet hos os, da det er grundstenen i alle fag. Kravene til den enkeltes læsekompetencer er store i et vidensfokuseret samfund, derfor arbejdes der med mange forskellige læsestrategier og teknikker, der skal hjælpe eleverne til at vælge den rette strategi eller teknik, når de står overfor en læseopgave i et hvilket som helst fag eller situation.

      Bevægelse

I skolereformen er der et krav om at eleverne i gennemsnit får 45 minutters bevægelse dagligt. På Bakkegårdsskolen har vi valgt at ligge et bevægelsesbånd i skemaet 2 x 45 minutter om ugen på 7.-9. klassetrin (plus 90 minutters idræt). Derudover arbejder lærerne med få implementeret bevægelse i fagene, så en længere skoledag opleves afvekslende og aktiv. På 5.-6. klassetrin integreres bevægelse i fagene. På 6. årgang har man endvidere 3 lektioners idræt og på 5. årgang 2 lektioners idræt og 1 lektion svømning.

   

Studietid (lektietid)

På Bakkegårdsskolen kalder vi lektietiden for studietid. Det gør vi, fordi vi gerne vil signalere, at tiden er meget mere end lektielæsning. Her arbejdes der både med lektier og faglig fordybelse. Målet er, at alle elever skal blive så dygtige som de kan. Vores mål er, at vores elever skal være studerende, når de forlader skolen. Dvs. de skal være i stand til at træffe de gode valg i forhold til deres egen læring – dette indbefatter også at kunne strukturere, planlægge og tage ansvar for deres egen forberedelse til undervisning (lektielæsning) og  overholdelse af deadlines.

Vi har valgt at studietiden dækkes af læreruddannet personale. Dette er et kraftigt signal om, at vi ønsker at studietiden har et højt fagfagligt niveau. På 7.-9. klassetrin er der samtidighed i studietiden 2 x 60 minutter ugentligt. Alle klasser har deres kendte lærere i studietiden, men på tværs af de tre årgange er der forskellige faglærere til stede. Det betyder at eleverne, efter aftale med de pågældende lærere, kan flytte sig og modtage studiehjælp af f.eks. en fysiklærer, hvis der er behov for dette.

På 5.-6. klassetrin afholdes studietiden af klassernes voksne (lærere), da vi har vurderet at der på disse trin stadig er et stort behov for at få struktureret studietidens indhold.

Man kan som elev og forældre ikke forvente at alt lektielæsning er klaret i studietiden, men må også påregne arbejde derhjemme.